InterNIC
GeoNIC
   See also:  Whois IP Whois Hosting WebMail Statistics Drivers LA-Counter Web Shop 
    Home 
    Services 
    Contact 
    Help 
  Docs Library 
  Payment Info 
  Our Prices 
  Glossary 
    FAQ 
    History of the... 
    DomWish 
    Your Certificate 
    Account Manager 
    DNS Master 
    RACE Domain 
    Terms 
  GEO RU Domains 
   
3-4 chars available, deleted expired, premium domains

first symbol
a-z/0-9
number of records
1-99
Select from
Search by name

    Press 
    Partners Program 
    Partners List 
    Domains for Sale 
    Countries cTLDS 
    Links 
    Bookmark us 
    ICANN 
    Search 
    
    
  Policy     Registration offering     Price Information     Domain name registries     Appendix A     Appendix C     Appendix B     Appendix D     Appendix E     Appendix F     Appendix G     Appendix H    


Navnepolitikk for .no
Vedlegg H: Klageprosedyre

Krav til klager

Klage fremsettes skriftlig pr. ordinær post eller e-post. Navn på klager samt kontaktperson for klager må oppgis i klagen.

Ved innsendelse av klage pr. post sendes klagen til:
NOK - NORIDs klageorgan
c/o Uninett FAS AS
7465 Trondheim

For raskest mulig å gjøre NORID oppmerksom på at klagesak kommer, kan klagene sendes til telefaks nr. 73557999 etterfulgt av original pr. post. Klagefristen avbrytes ved mottak av telefaks, men det forutsettes at originalen sendes samtidig pr. post. Klager mottatt pr. faks tas ikke til behandling før originalen pr. post er mottatt.

Ved innsendelse av klage pr. e-post sendes klagen til info@norid.no på gyldig klageskjema . Klager mottatt pr. e-post på andre adresser vil ikke bli behandlet.

Sperring av navnet skjer første arbeidsdag etter mottak av klagen hos NORID.

NORIDs behandling av klagen

Så snart som mulig etter mottagelse skal NORID sende skriftlig bekreftelse til avsenderen om at klagen er mottatt. NORID samler dokumentasjonen i saken for oversendelse til NOK. Denne dokumentasjonen består i klagen, NORIDs avslag samt eventuell tilleggsinformasjon som har fulgt saken.

NORID kan omgjøre sin avgjørelse av eget tiltak, men kan normalt ikke omgjøre til skade for søker/innehaver. Ved klage kan NORID omgjøre eller endre avgjørelsen dersom klagen finnes å være begrunnet.

Dersom NORID ikke omgjør sin avgjørelse, skal NORID snarest og senest innen 7 kalenderdager etter mottak av klagen oversende klagesaken til det uavhengige klageorgan NOK. NORID, som fungerer som sekretariat for NOK, lager en kort redegjørelse til klageorganet omkring saken, og gir sin anbefaling.

Klageorganets behandling av klagen

Avgjørelse skal normalt foreligge innen 30 kalenderdager etter at NOK mottok klagen.

NOK behandler kun klager over avgjørelser tatt av NORID i henhold til navnepolitikken. NOK skal ta stilling til om NORIDs avgjørelse var i samsvar med den navnepolitikken som var gjeldende da avgjørelsen ble tatt, og avgjøre klagen ut fra dette. Dette innebærer at NOK ikke behandler klager på grunnlag av at registreringen eller bruken av navnet er i strid med tredjemanns rettigheter eller saker som innebærer endring av eksisterende navnepolitikk. NOK har ikke mandat til å frata en innehaver et navn som allerede er tildelt av NORID.

Et vedtak fra NOK er endelig og kan ikke påklages videre. Sekretariatet formidler NOKs avgjørelse til klager, snarest og senest innen 7 kalenderdager.

Sperring

Dersom klagen gjelder avslag på søknad om registrering, sperres domenenavnet som klagen gjelder inntil klagesaken er avgjort. Før klagen er mottatt, foretas ikke sperring av domenenavnet. Sperringen innebærer at andre ikke kan registrere navnet så lenge sperringen opprettholdes. Dersom klagen trekkes, oppheves sperringen av domenenavnet uten nærmere varsel.


2CO 
2Checkout.com is an authorized retailer for GeoNIC.NET
 
.COM .NET   
.UA 
Registration for holders of Ukrainian Trade Marks
 
.COM.UA   
.RU   
.CD   
.FM 
 
.INFO   
.BIZ   
.NAME   
.US 

 
.MD 
 
LV 
 
.HU   
 

home  |  help  |  contact  |  domain registration  |  Domains Wish  |  DNS-Master  |  account manager  |  site map
Copyright © 2000~2002 geonic.net (tm). All rights reserved.
Powered by netcom.net.ua (tm).Terms & Conditions
Портал города Одесса Бесплатное бронирование услуг СТО
Туристическое агентство Хороший отдых Студия "Pixarion" - разработка сайтов и интернет реклама
Labelled with ICRA